tabula_rasa

25 tekstów – auto­rem jest ta­bula_ra­sa.

Da­wanie szczęścia in­nym jest szczęściem największym. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 15 października 2013, 23:14

Jeśli boisz się upo­korze­nia nie zasługu­jesz na miłość. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 11 sierpnia 2013, 23:32

Roz­cza­rowa­nie wbi­ja nóż w naj­bar­dziej czułe miej­sce, kiedy naj­mniej się te­go spodziewamy. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 23 stycznia 2013, 21:12

Czy miłość jest kwes­tią czasu?
Czy kwes­tią znajomości?
Spędzo­nych chwil?
Zat­ra­conych w objęciach godzin?
Znaczących spojrzeń?
Słów?
Wypowiedzianych?
Czy tych mil­czących, po­zos­tających wie­czną zagadką? 

myśl
zebrała 13 fiszek • 23 grudnia 2012, 22:24

Mo­je szczęście ma chwiej­ne nastroje. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 20 grudnia 2012, 06:18

Tak bar­dzo Cię te­raz pot­rze­buję. To dziw­ne, bo 5 mi­nut te­mu byłam jeszcze tak bar­dzo szczęśli­wa. Ludzie py­tali co brałam, że uśmie­cham się w po­nie­działko­wy po­ranek, gdy na zewnątrz mroźno i prószy [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 5 fiszek • 18 grudnia 2012, 00:56

Kwin­te­sen­cją ciągłego umiera­nia w so­bie jest umiejętność po­now­ne­go odrodzenia. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 10 grudnia 2012, 18:38

Będąc sobą uka­zuje­my światu swoją naj­lep­szą z możli­wych odsłon. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 5 grudnia 2012, 23:46

Brak snu skut­ku­je la­winą myśli. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 4 grudnia 2012, 23:12

Miała zacho­wać dys­tans, a nie spos­trzegła na­wet, kiedy na­rodził się w niej głód je­go osobą. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 3 grudnia 2012, 19:48

tabula_rasa

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

tabula_rasa

Użytkownicy
S T U
Kalendarz
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność